Лични Данни

Лични Данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При осъществяване на дейността си във връзка с предоставяне на социални услуги на територията на Република България Сдружение „Аутизъм Днес“ е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни - Общ Регламент относно защитата на лични данни (GDPR), както и от националното законодателство във връзка със защитата на лични данни. Сдружение „Аутизъм Днес“ предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват безопасно и в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Ние събираме лична информация от Вас, когато попълвате данни за обратна връзка на нашия сайт, когато си кореспондирате с нас писмено, вкл. по имейл, телефон или ни изпращате запитване, попълвате информационен пакет или сключвате договор с нас при започване на терапия.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които сте предоставили или бихте предоставили на Сдружение „Аутизъм Днес“ ще бъдат обработвани за следните цели и в следните случаи:
a) За обратна връзка с Вас, когато отправяте запитвания чрез нашия уебсайт;
b) За предприемане на необходимите действия с цел сключване на договор, както и изпълнение на договора, който сте сключили с нас;
c) За да се свържем с Вас за проучвания на удовлетвореността от услугата, както и ако сте се съгласили да използваме Вашите данни, за да Ви изпращаме информация за различни кампании и събития, свързани с нашата дейност;
d) За да отговаряме на Ваше искане във връзка с упражняването на Вашите права относно личните Ви данни;

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАME

Освен обикновени лични данни като три имена, ЕГН, адрес, телефон и ел.поща, поради естеството на социалната услуга, която предоставяме ще бъдат събирани, съхранявани и обработвани специални категории лични данни, които се отнасят до физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа и социална идентичност на Вашето дете, само и единствено във връзка с и доколкото се изпълняват посочените по-горе цели.

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Сдружение „Аутизъм Днес“ съхранява Вашите лични данни не по-дълго от времето, за което това е необходимо, във връзка с целите, за които се събират и обработват тези данни, и по-конкретно:
а) за срок до 5 години от датата на първоначалната оценка или от датата на прекратяване на договора, ако има сключен такъв, но не по-малко от 7 години от датата на започване на терапията;
b) за времето, в което Сдружение „Аутизъм Днес“ е длъжно да изпълни определени законови или регулаторни изисквания;

Възможно е Сдружение „Аутизъм Днес“ да съхранява Вашите данни в архивен файл в случаите, когато е необходимо да защити законните си интереси в съдебен спор, до изтичането на законовия срок съгласно приложимото законодателство.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

Сдружение „Аутизъм Днес“ събира само данните, които са необходими за всяка от целите, за които събира и обработва Вашите данни. Предоставянето на данни не е задължително, освен в случаите когато това се изисква от естеството на взаимоотношенията Ви със Сдружение „Аутизъм Днес“. Непредоставянето на необходимите данни обаче ще попречи на Сдружение „Аутизъм Днес“ да предостави съответната услуга – изготвяне на първоначална оценка, сключване на договор или започване и провеждане на терапии при нас.

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се обработват от Сдружение „Аутизъм Днес“ и нашите терапевти и специалисти. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и от физически лица и/или юридически лица на територията на Република България, действащи от името на Сдружение „Аутизъм Днес“, при условие, че прилагат същото или по-високо ниво на защита на личните Ви данни. Данните могат да бъдат предавани на трети страни в изпълнение на законови задължения, за изпълнение на нареждания на властите или за упражняване на права на Сдружение „Аутизъм Днес“ пред съдебни власти.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите данни могат да бъдат обработвани на хартиен носител, чрез автоматични или електронни средства. Сдружение „Аутизъм Днес“ съхранява личните Ви данни според законовите изисквания за защита на данните, при реално прилагане на завишени административни, технологични и организационни мерки за защита на тези лични данни, като псевдонимизация, ограничаване и контрол на достъпа, използване на пароли и персонални кодове за достъп, непредоставяне на данните на трети лица, охрана на служебните помещения чрез СОТ и др.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права:
1. право на достъп до Вашите лични данни - това означава правото да получите информация от Сдружение „Аутизъм Днес” дали данните Ви се обработват и на какво основание се случва това, а в случаите, когато е приложимо - и достъп до самите данни, което означава да получите копие от Вашите данни;
2. право на поправка и право на изтриване/коригиране - това означава правото да поискате коригиране на неточни и/или непълни данни, както и изтриване на данни, когато това искане е легитимно;
3. право на ограничена обработка - означава правото да поискате прекратяване на обработката, когато искането е легитимно;
4. право на преносимост - означава правото да получите данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат с цел данните да се прехвърлят към друг Администратор на лични данни;

5. право на възражение - означава правото да възразите срещу обработката на данните, когато искането е легитимно; включително правото да възразите срещу изпращането на маркетингова информация
6. право на подаване на оплакване до надзорен орган в случай на незаконна обработка на данни.

Ние в Сдружение Аутизъм Днес ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на Вашите лични данни, както и за да упражните всяко от изброените по-горе права, можете да се свържете с нас по имейл на autismtodayaba@gmail.com или по пощата на следния адрес: гр.София, кв. Горубляне, ул. Витоша №2.

Комисия по защита на личните данни:

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top