проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Проект

"Развитие на човешките ресурси"

Сдружение "Аутизъм Днес" спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси". Осносвната цел на проекта е да се създаде и развие Социално предприятие “Аутизъм Днес“, в рамките на което да се назначат и обучат специалисти за работа с деца с аутистично разстройство за новооткрития център на Сдружение “Аутизъм Днес“ в гр. Плевен, както и да се закупи подходящо оборудване за изпълнение на дейностите на Социалното предприятие.

ezgif.com-gif-maker (14)
ezgif.com-gif-maker (13)

Проект Социално предприятие "Аутизъм Днес"

ПРОЦЕДУРА:
BG05М9ОP001-2.010

ОП "Развтие на човешките ресурси" 2014 - 2020

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
168 674,10 лева

Финансиране от Европейски съюз по линия на ЕСФ: 143 372,98 лева

Национално финансиране: 25 301,12 лева

Период на изпълнение: 01.06.2018 г. - 01.08.2019 г.

Цели:

С настоящия проект ще се създаде и развие СП "Аутизъм Днес", което ще предоставя специализирани услуги и поведенчески терапии на деца с аутистично разстройство.

Общи цели:

- Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 14 лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица чрез създаване на
подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

- Да се осигури заетост на 14 лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, като стремежът е към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното
включване и интегрирането им в обществото

- Да се помогне за лесна адаптация на лицата в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица да развият специфични знания и умения, чрез назначаване на опитни
наставници в конкретната професионална област.

Специфични цели:

- Да се създаде ново СП "Аутизъм Днес" с ефективно управление, висок капацитет и постигане на измерими социални ползи в интерес на обществото;

- Да се окаже подкрепа чрез осигуряване на заетост на 14 лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица за период до 12 месеца;

- Да се оборудват новосъздадените работни места със специфично оборудване за работа с деца аутисти, които са част от уязвимите групи на обществото;

- Да се осигурят наставници за новонаетите лица от целевата група с цел тяхната социална и професионална интеграция в сектора на социалната икономика;

- Да се реализират мерки за популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на Социално предприятие "Аутизъм Днес".
Проектът допринася и за постигането на основната цел на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” от ОП „РЧР 2014-2020 г”. Проектът съответства напълно и на Инвестиционен приоритет 4, тъй като ще се реализират дейности, които основно ще бъдат насочени към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на представители на уязвими групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. Придобиването на реални трудови и професионални умения на представителите на уязвими социални групи на пазара на труда е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда. Със създаването и развиването на Социално предприятие “Аутизъм Днес“ се създават условия за разкриване на нови форми на социални услуги в общността и се осигурява заетост на специалисти чрез разкриване на нови работни места в тази специфична сфера на дейност. Специфичните цели на проекта са ясно структурирани, обосновани и измерими. Изпълнението на проекта ще гарантира тяхното постигане и ще допринесе за изпълнението на общата и специфична цел на процедурата.

Проект

"Мобилен Екип"

Проект: BG05M9OP001-2.082-0019-C01МОБИЛЕН ЕКИП - ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Процедура: BG05M9OP001-2.082 Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

Обща стойност на проекта: 210 754.15 лева

Финансиране от Европейски Съюз по линия на ЕСФ: 179 141.03 лева

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Основната цел на проектното предложение е да се създаде и развие мобилен екип към Сдружение "Аутизъм Днес", който чрез иновативен подход да допринесе за личностното развитие на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 01.09.2022 г.

ezgif.com-gif-maker (14)
ezgif.com-gif-maker (13)
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top